..

 

KVALITET & MILJÖ

..

 

MILJÖ

Vi har som målsättning att alltid utan undantag sträva efter ett sunt miljötänkande och att på bästa möjliga sätt värna om miljön nu och i framtiden, ett arbetet som vägs och förenas med våra kunders krav och önskemål.

Vad är tekniskt möjligt? ekonomiskt försvarbart? och ekologiskt motiverat? För att klara av detta jobbar vi enligt ISO 14001 och jobbar med leverantörer som delar vår uppfattning om ett sunt miljöarbete. Vi är certifierade enligt FR2000 som är ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem. FR2000 bygger på ISO-standarder.
 
Masterservice med personal ska värna om miljö och natur samt arbeta aktivt för att förhindra negativ miljöpåverkan i vår närhet.


KVALITET

På Masterservice ska kvalitetsarbetet vara en del av den vardagliga verksamheten.
Att ständigt söka förbättringar på kvaliten blir då en röd tråd som hjälper oss att leverera de absolut bästa produkterna och tjänsterna på markanden, något vi lyckats med under många år.

Vi är FR2000 certifierade och vårt kvalitetsarbete följer ISO 9001 och därtill försöker vi alltid att möta gängse branschdirektiv.

Kvalitetsarbete är en hörnsten i vår verksmahet och en förutsättning för att kunna leverera det bästa till våra kunder.

Belöningen mäts i nöjda medarbetare och bra affärer, för såväl våra kunder som företag

 

POLICY FÖR ARBETSMILJÖ

Masterservice AB ska verka frö en så god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt. Målet är att ha en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

 Vårt arbetsmiljöarbete skall ständigt vara föremål för förbättring och syfta till att följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de beslut de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.
 
Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön.
 
I varje arbetstagares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.
 
Ett skyddsombud ska alltid finnas på arbetsplatsen. Skyddsombudet ska alltid vara delaktig i diskussioner och beslut som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet ska också erbjudas utbildning inom området.
 
Det ska råda en ärlig och öppen attityd på företaget.
 
Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter till att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.
 
Vår personal ska ha den kompetens som behövs för att utföra sina uppdrag. I fall där det behövs kommer lämplig utbildning att erbjudas.
 
Masterservice AB med anställda ska ta ett socialt ansvar för sin verksamhet och den arbetsmiljö som råder på arbetsplatsen.

 Masterservice AB sponsrar Giving People, Svenska narkotikapolisföreningen.POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET

Inom Masterservice ska vi aktivt verka för att kvinnor och män får samma möjligheter och villkor på våra arbetsplatser. 
Vår grundsyn är att kvinnors och mäns olika erfarenheter och värderingar berikar och utvecklar en verksamhet. Genom att ta tillvara både kvinnors och mäns kompetens ökar våra möjligheter att bli kreativa och effektiva på arbetsplatserna.
 
Jämställdhetsplan
Varje del av verksamheten följer och bidrar enligt jämställdhetsplan över aktiviteter som syftar till att uppnå jämställdhet. 
Utgångspunkten ska vara Diskrimineringslagen 3 kap (1–9 §). Planen ska årligen utvärderas i samband med budgetprocessen och revideras vart tredje år. 
 
Kartläggning 
Personalenheten gör årligen en kartläggning av löner, frånvaro (olika ledigheter), arbetstid med mera.
Den som upplever sig utsatt för sexuella trakasserier av något slag ska i första hand tala om för den som trakasserar att det är ovälkommet och oönskat. Ibland kan det räcka. Om detta inte har någon verkan ska den utsatta/utsatte ta kontakt med närmaste chef för att samtala om problemet. 
Stöd kan vid behov erbjudas från företagshälsovården. Ibland kan det kännas lättare att prata med en arbetskamrat än med en chef innan man bestämt sig för hur allvarligt problemet är.

Personalansvarig ska sedan göra det tydligt för den som trakasserar att hans/ hennes beteende är ovälkommet och att chefen förväntar sig att det omedelbart ska upphöra samt att man ser allvarligt på det inträffade. Personalansvarig ska noga följa upp situationen och ingripa om den inte förbättras. Trakasserierna ska sedan rapporteras till  företagsledningen, som om man finner det lämpligt, kan markera för hela arbetsgruppen eller företaget att trakasserier inte får förekomma på arbetsplatsen. Om det är Personalansvarig som trakasserar en underställd ska den utsatta/utsatte vända sig till VD på Masterservice.
 
Så här uppnår vi jämställdhet
Genom att öka kunskapen om och därmed förståelsen för jämställdhet. Genom att anpassa de psykiska och fysiska arbetsförhållandena och arbetsmiljöerna så att de passar både kvinnor och män. Genom att underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap och aktivt arbeta för att ge kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete. Genom att sträva efter att höja sysselsättningsgraden för de befattningshavare som så önskar och ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling. Genom att verka för att vid tillsättning av befattningar nå en balans mellan kvinnor och män på alla nivåer i organisationen. Genom att motverka förekomsten av nedlåtande attityder, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling på grund av könstillhörighet och bedriva jämställdhetsarbetet på alla nivåer inom företaget så att alla och envar känner ansvar för frågan.


Christina Gustafsson
Personalansvarig Masterservice 2020 

Masterservice AB

Bergsjödalen 46
415 68 Göteborg

TEL: 031 - 100 110
MAIL: info(@)masterservice.se


Fakturaadress:
Masterservice AB
FE 9805
838 76 FRÖSÖN


.

MASTERSERVICE ÄR SEDAN 2010 MEDLEM I BUSINESS REGION GBG


.